top of page

ÅRSSTÄMMA 14 APRIL 2024

Kallelse till förbundsstämma för Svenska Submission Wrestling Förbundet, SSWF


Datum: den 14:e april

Tid: 15:00

Plats: Digitalt online

Röstberättigade ombud prickas av mot röstlängden efter föranmälan och fastställs genom digital närvaro kl 14.30-14.50. 

Registering av ombud görs med föranmälningar via epost på sswfstyrelsen@gmail.com senast den 11 april kl 18. 

Ange vilken förening som representeras, SB&K-nummer, samt namn på ombud och vilken roll man har i föreningen. Man kan även närvara på stämman som publik med yttranderätt utan rösträtt, även detta kräver föranmälan.Dagordning 

1. Mötets öppnande  

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet  

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst  

4. Val av ordförande vid mötet  

5. Val av sekreterare vid mötet  

6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare  

7. Godkännande av dagordningen  

8. Föredragande av verksamhetsberättelse  

9. Föredragande av förvaltningsberättelse  

10. Revisionernas berättelse  

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen  

12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner)  

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen  

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår  

15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar  

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår  

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden  

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår  

19. Val av ordförande i Förbundet  

20. Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter  

21. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen  

22. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K förbundsstyrelse.  

23. Mötets avslutande 

Comments


bottom of page