top of page

SW-Sverige - En kartläggning 

Under höstperioden 2016 har vi i styrelsen diskuterat att det vore av stort intresse för oss som förbund att ha nogran information kring hur ”SW-Sverige” ser ut.

– Hur många klubbar/föreningar finns det som aktivt tränar SW?


– Hur många medlemmar är aktivt tävlande?


– Vilka styrkor har vi som förbund?


– Hur många av våra föreningar bedriver barnverksamheter inom SW?

Detta är några av de frågor som intresserat oss och som vi valt att sätta vårt fokus på. Undersökningen som ämnar börja i slutet av Oktober 2016 ämnar kunna ge förbundsstyrelsen god grund att bygga vidare på.

Undersökningen kommer att genomföras genom att skicka ut enkäter som föreningarna enkelt kan fylla i. Informationen som kommer in till oss kommer att vara av anonym karaktär. Det som kommer att vara intressant är helhetsbilden av resultaten från samtliga föreningars svar.

Ni som föreningar och även enskilda medlemmar, är välkomna med tips och förslag till hur detta arbete kan förbättras i syfte om att nå vårt mål.

 

Enkäterna kommer att skickas ut till samtliga föreningar som berörs av undersökningen. Varje förening kommer att få ett mail per enkät. Vi uppmanar därför våra medlemsföreningar att inom snar framtid fullfölja dessa enkäter.

När all information har samlats kommer resultaten att presenteras på vår hemsida. Även då kommer samtliga föreningar att informeras via mail.

bottom of page