top of page

Stadgar

Antagna vid konstituerande möte 2007-10-16
Ändringar antagna vid årsstämma 2009-03-21

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för ungdomar mellan 13 och 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrotts¬utveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.

I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:
a. den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
b. alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
c. den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
d. de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet,
e. den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

1 § Idrottsrörelsens verksamhetsidé
1.1 Idrott skall bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén.
2 kap Allmänna bestämmelser för Svenska Submission Wrestling Förbundet (SSWF)
§ 1 Uppgift
1.1 Svenska Submission Wrestling Förbundet, nedan benämnt Förbundet, har till uppgift att administrera och främja Submission Wrestling i Sverige.


§ 2 Omfattning
2.1 Förbundet är såsom underförbund anslutet till Svenska Budo & Kampsportförbundet (SB&K), vars stadgar och bestämmelser utgör grunden för Förbundets administrativa verksamhet.
2.2 Förbundet består av de föreningar som enligt kap 6 § 2 blivit medlemmar i Förbundet. Dessa föreningar är regionalt sammanslutna i distriktsförbund.
2.3 I händelse av konflikt mellan Förbundets stadgar och SB&K:s stadgar skall SB&K:s stadgar gälla. I händelse av konflikt mellan Förbundets stadgar och RF:s stadgar skall RF:s stadgar gälla.


§ 3 Beslutande organ
3.1 Förbundets beslutande organ är Förbundsstämma, extra Förbundsstämma och, när stämman inte är samlad, förbundsstyrelsen.


§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
4.1 Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.


§ 5 Verksamhet
5.1 Förbundets verksamhet regleras genom dessa stadgar samt övriga bestämmelser, fastställda av förbundsstämma eller förbundsstyrelse, eller av förbundsstämma eller förbundsstyrelse utsett organ.


§ 6 Stadgetolkning
6.1 Om det uppstår osäkerhet om hur dessa stadgar skall tolkas, eller om det skulle uppkomma en situation som inte varit förutsedd i stadgarna, skall frågan hänskjutes till nästa förbundsstämma. Kan ärendet inte vänta skall förbundsstyrelsen avgöra frågan.


§ 7 Förslag till stadgeändring
7.1 Förslag till ändring av stadgarna eller om Förbundets upplösning får skriftligen avges och avgöras enligt bestämmelserna i 2 kap

 

8 §.
§ 8 Beslutförhet i stadgefrågor

8.1 För bifall till stadgeändring fordras beslut av Förbundsstämma med minst 2/3 av antalet angivna röster. Varje sådant beslut skall godkännas av SB&K.
8.2 För Förbundets upplösning krävs att beslut om detta fattas med minst 2/3 av angivna röster med sluten votering vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor, hållna med minst ett års mellanrum. Sådant beslut skall godkännas av SB&K.
8.3 Vid beslut om upplösning skall Förbundets tillgångar överföras till SB&K.
3 kap Förbundsstämma
§ 1 Tidpunkt och kallelse
1.1 Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ.
1.2 Ordinarie förbundsstämma hålles årligen inom tre veckor före SB&K:s årsstämma, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
1.3 Kallelse till förbundsstämman utfärdas av förbundsstyrelsen och införs i SB&K:s och Förbundets officiella kungörelseorgan, samt på Förbundets hemsida, senast 30 dagar före mötet.
1.4 Dessutom skall föredragningslista tillsammans med verksamhets- och förvaltningsberättelser samt eventuella propositioner och motioner, inklusive förbundsstyrelsens förslag med anledning av dessa, läggas upp på Förbundets hemsida senast 14 dagar före mötet.


§ 2 Extra förbundsstämma
2.1 Förbundsstyrelsen kan, då den finner det motiverat, sammankalla extra förbundsstämma. Vid sådant möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden behandlas för avgörande. Kallelse skall ske senast 14 dagar före mötet genom kungörelse i SB&K:s och Förbundets officiella kungörelseorgan. Föredragningslistan utsänds till samtliga av förbundsstämma och förbundsstyrelse valda eller utsedda förtroendemän och föreningar senast 7 dagar före mötet.
2.2 Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när förbundets revisorer med motivering skriftligen kräver det, eller när det skriftligen begärs av minst 1/3 av förbundets föreningar som haft rösträtt enligt den röstlängd som gällde vid föregående förbundsstämma.


§ 3 Rösträtt
3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till SB&K samt Förbundet senast den 31 december året före verksamhetsåret erlägga av SB&K respektive förbundsstämma fastställda avgifter, samt till Förbundet och SB&K insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella obetalda avgifter. För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha betalat föreskrivna avgifter senast den 31 december verksamhetsåret.
3.2 Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 100-tal senast den 31 december året före verksamhetsåret redovisade medlemmar, dock högst 3 röster.
3.3 Förening skall representeras av befullmäktigat ombud. Ombud skall vara medlem i en till Förbundet ansluten förening. Ombud får ha högst 2 fullmakter. Ordinarie förbundsstyrelseledamot får inte vara ombud.


§ 4 Omröstning och beslut
4.1 Omröstning skall ske öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall omröstning ske med slutna sedlar.
4.2 Alla frågor, förutom sådana som rör stadgeändring eller Förbundets upplösning, avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal skall lotten avgöra.
4.3 För ändringar av föredragningslista krävs 2/3 majoritet.
4.4 Frågor av ekonomisk natur, om stadgeändring eller Förbundets upplösning får dock tas upp till avgörande bara om de finns upptagna på föredragningslistan.
4.5 Förbundsstämma är beslutsmässig med det antal röstberättigade ombud som efter kallelse i föreskriven ordning deltar i mötets beslut.


§ 5 Ärenden
5.1 Vid förbundsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
4. Val av ordförande vid mötet
5. Val av sekreterare vid mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare
7. Godkännande av dagordningen
8. Föredragande av verksamhetsberättelse
9. Föredragande av förvaltningsberättelse
10. Revisionernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner)
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
19. Val av ordförande i Förbundet
20. Val av vice ordförande i Förbundet
21. Val av kassör i Förbundet
22. Val av sekreterare i Förbundet
23. Val av en övrig ledamot i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter
24. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen
25. Val av två revisorer
26. Mötets avslutande


§ 6 Valbarhet
6.1 Valbar till förbundsstyrelse är endast person som är medlem i förening som är ansluten till Förbundet.
6.2 Tjänsteman inom Förbundet eller SB&K får inte väljas till ledamot i förbundsstyrelsen.
6.3 Ledamot eller suppleant i styrelse eller kommitté inom Förbundet är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.


§ 7 Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman
7.1 Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att motionera har förening i förbundet.

4 kap Förbundsstyrelsen
§ 1 Förbundsstyrelsens roll
1.1 Förbundsstyrelsen är, då förbundsstämman inte är samlad, Förbundets högsta beslutande organ.
§ 2 Arbetsår
2.1 Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor.
§ 3 Styrelsens sammansättning
3.1 Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundskassör, förbundssekreterare och en övrig ledamot, samt två suppleanter.
§ 4 Adjungerade ledamöter
4.1 Förbundsstyrelsen äger rätt att vid behov adjungera enskild person.
§ 5 Kommittéer
5.1 Vid behov kan förbundsstyrelsen tillsätta kommittéer för speciella ändamål.
§ 6 Arbetsfördelning
6.1 Förbundsstyrelsen utser vid behov ytterligare funktionärer.
§ 7 Kallelse
7.1 Förbundsstyrelsen skall sammanträda minst tre gånger årligen efter kallelse, som skall skickas till samtliga ledamöter senast en vecka före respektive möte.


§ 8 Beslutsmässighet
8.1 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna, inkl. suppleanter som tjänstgör i ledamots frånvaro, är närvarande.
8.2 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
8.3 Rösträtt får endast utövas av ordinarie ledamot eller av suppleant som ersätter ledamot.
8.4 Om ordföranden anser det motiverat, får brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefonbeslut. Beslut i sådant ärende skall rapporteras vid närmast följande förbundsstyrelsemöte.


§ 9 Uppgifter
9.1 Förbundsstyrelsen skall:
1. Verkställa förbundsstämmans beslut
2. Utgöra ett sammanhållande organ inom svensk Submission Wrestling
3. Pröva och avgöra frågor om inval och uteslutning av förening ur Förbundet
4. Bestämma tid och plats för Förbundets stämma samt göra nödvändiga förberedelser för mötet
5. Upprätta röstlängder för förbundsstämman samt göra vederbörliga förberedelser för förbundsstämman i samråd med SB&K
6. Till SB&K:s styrelse, minst sex veckor före stämman, överlämna alla för revision nödvändiga handlingar
7. I god tid före Förbundets stämma sammanställa föregående års verksamhet samt förvaltningsberättelse
8. I god tid före Förbundets stämma fastställa förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
9. Yttra sig angående till stämman inkomna motioner
10. Föreslå förbundsavgift
11. Besluta om disponibla medel inom ramen för fastställd budget
12. Verkställa en rättvis och lämplig fördelning av medel som ställts till Förbundets förfogande
13. Föra protokoll och erforderliga register, arkivera tävlingsresultat och övriga Förbundshandlingar samt sköta löpande ärenden i övrigt
14. Följa sina idrotters utveckling och till Förbundsstämman lämna in förslag och synpunkter när detta behövs
15. Ansvara för utbildning av instruktörer
16. Ha överinseende över all under Förbundet sorterande tävlingsverksamhet
17. Besluta om sanktion av tävlingar
18. Främja tävlingsutbyte med utländska Submission Wrestling-organisationer och ha överinseende över och upprätthålla erforderliga kontakter med sådana organisationer
19. Anordna DM, SM, NM, EM och VM för de idrotter Förbundet ansvarar för. Genomförandet av sådan tävling kan delegeras till förening
20. Beställa mästerskapstecken av SB&K
21. Ta ut landslag och landslagsledning till landskamper och internationella tävlingar
22. Handha för Förbundsverksamheten erforderliga internationella kontakter

5 kap Förbundets revision
§ 1 Revisor
1.1 Förbundets räkenskaper och förvaltning granskas årligen av de av årsstämman fastställda revisorerna.
§ 2 Uppgifter
2.1 Revisorerna skall senast 14 dagar före ordinarie förbundsstämma efter verkställd revision till förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse tillsammans med de från Förbundsstyrelsen för revision mottagna handlingarna.

6 kap Föreningar
§ 1 Stadgar
1.1 För stadgar gäller 6 kap 1 § i SB&K:s stadgar.
2 § Inval
2.1 För inval gäller 6 kap 2 § i SB&K:s stadgar.
3 § Prövotid
3.1 För stadgar gäller 6 kap 3 § i SB&K:s stadgar.
4 § Utträde och uteslutning
4.1 För utträde och uteslutning gäller 6 kap 4 § i SB&K:s stadgar.
5 § Åtaganden
5.1 För åtaganden gäller 6 kap 5 § i SB&K:s stadgar.
6 § Behörighet
6.1 För behörighet gäller 6 kap 6 § i SB&K:s stadgar.

7 kap Tävlingar
1 § Deltagande i mästerskapstävlingar
1.1 För deltagande i mästerskapstävlingar gäller 7 kap 1 § i SB&K:s stadgar.
2 § Deltagande i Distriktsmästerskap
2.1 För deltagande i Distriktsmästerskap gäller 7 kap 2 § i SB&K:s stadgar.
3 § Deltagande i internationella tävlingar.
3.1 För deltagande i internationella tävlingar gäller 7 kap 3 § i SB&K:s stadgar.

8 kap Representations- och övergångsbestämmelser
1 § Medlemskap i flera föreningar
1.1 För medlemskap i flera föreningar gäller 8 kap 1 § i SB&K:s stadgar.

9 kap Bestraffningsärenden
1 § Juridiska nämnden
1.1 För juridiska nämnden gäller 9 kap 1 § i SB&K:s stadgar.
2 § Överklagan
2.1 För överklagan gäller 9 kap 2 § i SB&K:s stadgar.
3 § Böter
3.1 För böter gäller 9 kap 3 § i SB&K:s stadgar.
4 § RF:s stadgar
4.1 För stadgar gäller 9 kap 4 § i SB&K:s stadgar.

10 kap Etiska normer
1 § Syfte
1.1 För syfte gäller 10 kap 1 § i SB&K:s stadgar.
2 § Tillämpningsområden
2.1 För tillämpningsområden gäller 10 kap 2 § i SB&K:s stadgar.
3 § Ansvar
3.1 För ansvar gäller 10 kap 3 § i SB&K:s stadgar.
4 § Instruktion och träning
4.1 För instruktion och tävling gäller 10 kap 4 § i SB&K:s stadgar.
5 § Tävling
5.1 För tävling gäller 10 kap 5 § i SB&K:s stadgar.
6 § Marknadsföring
6.1 För marknadsföring gäller 10 kap 6 § i SB&K:s stadgar.
7 § Tillsyn och efterlevnad
7.1 För tillsyn och efterlevnad gäller 10 kap 7 § i SB&K:s stadgar.

bottom of page